വോഡഫോൺ ഐഡിയ ക്യു 3 ഫലം: 4,532 കോടി രൂപ  ​​നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി

ഡിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ വോഡഫോൺ ഐഡിയ 4,532 കോടി രൂപയുടെ അറ്റനഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തി. പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനി 7218.5 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് നേരിട്ടത്. അതേസമയം കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ വരുമാനം 1 ശതമാനം ഉയർന്ന് 10894 കോടി രൂപയായി. ഒരു ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നുള്ള ശരാശരി വരുമാനം  (ARPU) 121 രൂപയായി ഉയർന്ന്. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ ഇത് 119 രൂപയായിരുന്നു.

ഒ‌എൻ‌ജി‌സി ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 67 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ്‌ 1,378 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ  ഒ‌എൻ‌ജി‌സിയുടെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 67.4 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1378 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ  പ്രതിവർഷ വരുമാനം 28 ശതമാനം ഉയർന്ന്  17024 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരിക്ക് 1.75 രൂപ വീതം ഇടക്കാല ലാഭവിഹതവും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ജയപ്രകാശ് പവറിന്റെ 74 ശതമാനം ഓഹരി ഏറ്റെടുക്കാൻ പവർ ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയിടുന്നു

ജയപ്രകാശ് പവറിന്റെ 74 ശതമാനം ഓഹരി ഏറ്റെടുക്കാൻ പവർ ഗ്രിഡ് പദ്ധതിയിടുന്നു. ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി ഈ വർഷം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

അമര രാജ ബാറ്ററീസ് ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 18 ശതമാനം ഉയർന്ന് 194 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ അമര രാജ ബാറ്ററീസിന്റെ  പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 18 ശതമാനം ഉയർന്ന് 194 കോടി രൂപയായി.
ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 12.18 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1960.43 കോടി രൂപയായി.
ഒരു ലക്ഷം ടൺ ശേഷിയുള്ള ഗ്രീൻഫീൽഡ് ലീഡ് റീസൈക്ലിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു.
ഓഹരിക്ക് 5 രൂപ വീതം ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതവും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 

ഇർകോൺ ഇന്റർനാഷണൽ ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 35 ശതമാനം  ഉയർന്ന് 103 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ  ഇർകോൺ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ അറ്റാദായം 35 ശതമാനം ഉയർന്ന് 103 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 29 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1244 കോടി രൂപയായി. 

ഹൌസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഗോദ്‌റെജ് ഇൻ‌ഡസ്ട്രീസ്

ഗോദ്‌റെജ് ഇൻ‌ഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന് ഹൌസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ലൈസൻസ്  ലഭിച്ചതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം ആനമുടി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കാനും കമ്പനി ബോർഡ് അനുമതി നൽകി. 

പ്രഭാത് ഡയറി ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 14% കുറഞ്ഞ് 8 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ പ്രഭാത് ഡയറിയുടെ അറ്റാദായം 14 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 8 കോടി രൂപയായി .ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ വരുമാനം 53 ശതമാനം ഉയർന്ന് 102.89 കോടി രൂപയായി. മഹാരാഷ്ട്ര ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിൽക്ക്, ഡയറി ഉത്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് പ്രഭാത് ഡയറി.

ഐ‌.ആർ‌.എഫ്‌.സി ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 15 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,046 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 15.4 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1046.74 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ വരുമാനം 8.01 ശതമാനം ഉയർന്ന് 3932 കോടി രൂപയായി.

സദ്‌ഭവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യു 3 ഫലം: അറ്റാദായം 24.32 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ സദ്‌ഭവ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അറ്റാദായം 24.32 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനി 69.79 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം കമ്പനിയുടെ പ്രതിവർഷ വരുമാനം 2.12 ശതമാനം ഉയർന്ന് 695.76 കോടി രൂപയായി.

പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന, താപ ബിസിനസ്സുകളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി ബോർഡ് ഗ്രീൻ (പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന), ഗ്രേ (താപ) ബിസിനസുകളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി ലിമിറ്റഡിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ അംഗീകാരം. നിലവിലുള്ളതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പുനരുപയോഗ ഊർജ ബിസിനസുകളും കമ്പനിയുടെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി നിയോ ലിമിറ്റഡിന് കീഴിലായിരിക്കും. ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനും ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് മൂല്യം അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ഘടന സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിനായി ഐടിസി നാസൽ […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം റിലയൻസ്, ഇൻഫോസിസ് ഓഹരികളുടെ പിന്തുണയോടെ മാസത്തെ എക്സ്പെയറിയിൽ ലാഭത്തിൽ അടച്ച് നിഫ്റ്റി. 17421 എന്ന നിലയിൽ വലിയ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വീഴാൻ ശ്രമം നടത്തി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ താഴ്ന്ന നില പരീക്ഷിച്ച സൂചിക ഇവിടെ നിന്നും തിരികെകയറി. 17550 ശക്തമായി മറികടക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് സൂചിക അസ്ഥിരമായി നിന്നു.തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 121 പോയിന്റുകൾ/ 0.70 ശതമാനം മുകളിലായി 17536 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് […]
2021-ന്റെ ആരംഭത്തിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് മുൻഗണനാ ഓഹരികളും കൺവെർട്ടിബിൾ ബോണ്ടുകളും വിതരണം ചെയ്തു കൊണ്ട്  4,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഈ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമായ കാർലൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആദിത്യ പുരിയുടെ കുടുംബ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഒരു കൂട്ടം ഓഹരി ഉടമകൾക്കും അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ പ്രോക്സി ഉപദേശക സ്ഥാപനമായ എസ്ഇഎസ്, സെബിക്ക് മുമ്പാകെ ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയും അത് […]

Advertisement