ജൂലെെയിൽ രാജ്യത്തെ നിർമാണ പിഐംഐ 3 മാസത്തെ ഉയർന്ന നില കെെവരിച്ചു

ജൂലെെ മാസം ഇന്ത്യയുടെ സേവന മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നില രേഖപ്പെടുത്തി. നിർമാണ പിഐംഐ 55.3 ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. ജൂണിൽ ഇത് 48.1 ആയിരുന്നു. 50ന് മുകളിൽ ആകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും മികച്ച കണക്കുകളാണ് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ രഹിതരുടെ എണ്ണം 6.95 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ജൂണിൽ ഇത് 9.17 ശതമാനമായിരുന്നു.

എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 1.7 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 3001 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സിയുടെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 1.69 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 3001 കോടി രൂപയായി. അറ്റാദായം മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 5.6 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പലിശയിനത്തിലുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 22.2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 4147 കോടി രൂപയായി. 

ജൂലെെയിലെ ഓട്ടോ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ

ജൂലെെയിൽ മാരുതി സുസുകിയുടെ പ്രതിമാസ വിൽപ്പന 10.2 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1.62 ലക്ഷം യൂണിറ്റായി.

ജൂലെെയിൽ ടാറ്റാ മോട്ടോർസിന്റെ വിൽപ്പന മുൻ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 25 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 30185 യൂണിറ്റായി. കമ്പനിയുടെ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന മുൻ മാസത്തേക്കാൾ 8 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 23848 യൂണിറ്റായി. മൊത്തം പ്രതിമാസ ആഭ്യന്തര വിൽപ്പന 19 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 51981 യൂണിറ്റായി.

ജൂലെെയിൽ മഹീന്ദ്ര ആന്റ് മഹീന്ദ്രയുടെ പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന  മുൻ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 24.43 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 21046 യൂണിറ്റായി. കമ്പനിയുടെ കാർഷിക വിഭാഗം വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന 43.53 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞ് 27229 യൂണിറ്റായി.

ജൂലെെയിൽ ടിവിഎസിന്റെ വിൽപ്പന മുൻ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 10.7 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 2.78 ലക്ഷം യൂണിറ്റായി. കമ്പനിയുടെ ഇരുചക്ര വാഹന കയറ്റുമതി 14 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 1.54 ലക്ഷം യൂണിറ്റായി. അതേസമയം ഹീറോ മോട്ടോ കോർപ്പിന്റെ പ്രതിമാസ വിൽപ്പന 3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 454 ലക്ഷം യൂണിറ്റായി.

ഇമാമി ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 96 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 77.79 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ഇമാമിയുടെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 96.4 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 77.79 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 37 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 660.95 കോടി രൂപയായി. അറ്റാദായം മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 11.3 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു.

പഞ്ചാബിലെ റോപറിലുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ വിപുലീകരണത്തിനായി 310 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അംബുജ സിമൻറ്സ്

പഞ്ചാബിലെ റോപറിലുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ ഉത്പാദന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് 310 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അംബുജ സിമൻറ്സ് ലിമിറ്റഡ്. പ്രതിവർഷം മൊത്തം 50 ദശലക്ഷം ടൺ സിമൻറ് ശേഷി നേടാനാണ് കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നത്. 2023 ഓടെ ഇത് നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 232 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1023 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 232 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1023 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 75 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതേകാലയളവിൽ ബാങ്കിന്റെ പലിശയിനത്തിലുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 6.5 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 7226 കോടി രൂപയായി. 

വരുൺ ബിവറേജസ് ക്യു 2 ഫലം, അറ്റാദായം രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച് 319 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ വരുൺ ബിവറേജസിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 123 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 318 കോടി രൂപയായി. കമ്പനി ജനുവരി- ഡിസംബർ സാമ്പത്തിക വർഷമാണ് പിന്തുടരുന്നത്. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 49.4 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 2449.85 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 2.5 രൂപ വീതം കമ്പനി ഇടക്കാലലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഐപിഒ വഴി 6017 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി പോളിസിബസാർ

ഐപിഒ വഴി 6017 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിപിബി ഫിൻ‌ടെക്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി സെബിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു.  പോളിസിബസാറിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമാണിത്. 3750 കോടി രൂപയുടെ ഫ്രഷ് ഇഷ്യുവും ഓഫർ ഫോർ സെയിലിലൂടെ 2267 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളും വിതരണം ചെയ്യും.

ആർബിഎൽ ക്യു 1 ഫലം, അറ്റനഷ്ടം 459 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ആർബിഎല്ലിന്റെ  പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റനഷ്ടം 459 കോടി രൂപയായി രേഖപ്പെടുത്തി. പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനി 141 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പലിശയിനത്തിലുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 7 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 10141 കോടി രൂപയായി.

ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 226 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15926 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റിക്ക് ഓപ്പണിംഗ് നിലമറികടന്ന് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ല. ദുർബലമായി താഴേക്ക് നീങ്ങിയ സൂചിക രാവിലത്തെ പകുതിയിൽ അധികം നേട്ടവും ഇല്ലാതെയാക്കി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 132 പോയിന്റുകൾ/0.85 ശതമാനം മുകളിലായി 15832 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 498 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 34126 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സാവധാനം […]
പ്രധാനതലക്കെട്ടുകൾ Zomato: ക്വിക്ക് കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനിയായ ബ്ലിങ്ക് കൊമേഴ്‌സിന്റെ 33,018 ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ 4,447.48 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഓൾ-സ്റ്റോക്ക് ഇടപാടിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി കമ്പനി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചു. Dr Reddy’s Laboratories: യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ എറ്റോൺ ഫാർമയുടെ ബ്രാൻഡഡ്, ജനറിക് ഇൻജക്‌ടബിൾ ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. CSB Bank: ബാങ്കിന്റെ പാർട്ട് ടൈം ചെയർപേഴ്സണായി ഭാമ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ ബോർഡ് നിയമിച്ചതായി ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗിൽ വ്യക്തമാക്കി. SIS: കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ തിരികെ […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 100 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15657 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി അധികം ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി കാണപ്പെട്ടില്ല. 100 പോയിന്റുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സൂചിക വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഇന്നലത്തെ പ്രതിബന്ധമായിരുന്ന 15630 ഇന്ന് സപ്പോർട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 142 പോയിന്റുകൾ/0.92 ശതമാനം മുകളിലായി 15699 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 33434 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് […]

Advertisement