കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 54 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 74 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ കല്യാൺ ജുവലേഴ്സിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 54 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 74 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമനം 42.78 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 3050.60 കോടി രൂപയായി. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്ത് 21 ഷോറൂമുകൾ തുറക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. 

കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം, ആദ്യഘട്ടത്തെപ്പോലെ സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആർബിഐ

കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം ഒന്നാം ഘട്ടത്തെപ്പോലെ സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക്. അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെന്നും ആർബിഐ വ്യക്തമാക്കി. എത്ര വേഗത്തിൽ രാജ്യത്തിന് കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കഴിയുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്  ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ആർബിഐയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 

കാഡില ഹെൽത്ത് കെയർ, അറ്റാദായം 73 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 679 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ കാഡില ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 73.25 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 679 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 28.7 ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു.  ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമനം 2.52 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 3846.70 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 3.5 രൂപ വീതം കമ്പനി അവാസാന ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സ്ട്രൈഡസ് ഫാർമ ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 46 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ സ്ട്രൈഡസ് ഫാർമയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 46.09 കോടി രൂപയായി. പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനി 203.93 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമനം 46.85 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 908.5 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 2.5 രൂപ വീതം കമ്പനി ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഡിക്സൺ ടെക് ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 60 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 44.3 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ ഡിക്സൺ ടെക്കിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 60 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 44.3 കോടി രൂപയായി.മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 28 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമനം 146 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 2109.7 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 1 രൂപ  വീതം കമ്പനി അവാസാന ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സൺ ഫാർമ ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 123 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 894 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ സൺ ഫാർമയുടെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം  123.6 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 894 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 52 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമനം 4 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 8522 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 2 രൂപ  വീതം കമ്പനി അവാസാന ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

3 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഐപിഒയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി പേടിഎം

3 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ പ്രാരംഭ ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി പേടിഎം എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 21800 കോടി രൂപയുടെ ഐപിഒ നടത്താൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നതായി ബ്ലൂംബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഐപിഒ ആയേക്കും.

ഐആർബി ഇൻഫ്രാ ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 36.85 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 97.46 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ ഐആർബി ഇൻഫ്രായുടെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 36.85 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 97.46 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 40.2 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമനം 1.35 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1605.85 കോടി രൂപയായി.

ഇൻഫിബീം അവന്യൂസ് ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 32 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ ഇൻഫിബീം അവന്യൂസിന്റെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 32 കോടി രൂപയായി. പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ അറ്റാദായം 24 കോടി രൂപയായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ  മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 42 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 201 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന്  0.05 രൂപ  വീതം കമ്പനി അവാസാന ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഓക്ടോബർ 14ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നേരിയ ലാഭത്തിൽ അടച്ച് നിഫ്റ്റി. 18246 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ഇന്ന് രൂക്ഷമായ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി. ആദ്യത്തെ കയറ്റത്തിനും ഇറക്കത്തിനും ശേഷം സൂചിക ലാഭത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 52 പോയിന്റുകൾ/ 0.29 ശതമാനം മുകളിലായി 18308 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 38269 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയെങ്കിലും […]
"എന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരെയും മനപ്പൂർവ്വം വഞ്ചിക്കുകയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു." കത്തിൽ സിദ്ധാർത്ഥ കുറിച്ചു.
പ്രധാനതലക്കെട്ടുകൾ HCL Technologies: 42.5 മില്യൺ ഡോളറിന് ഹംഗേറിയൻ ഡാറ്റാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സേവന കമ്പനിയായ സ്റ്റാർഷെമയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ കമ്പനി ഒപ്പുവച്ചു. 2022 മാർച്ചോടെ ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. Hero Motocorp: ആതർ എനർജിയിൽ കമ്പനി 420 കോടി രൂപ വരെ കൂടുതൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഇതോടെ ഏതറിലെ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം നിലവിലെ 34.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് വർദ്ധിക്കും. Maruti Suzuki: ശനിയാഴ്ച മുതൽ ശരാശരി 1.7 ശതമാനം വില വർദ്ധിപ്പിച്ച് കമ്പനി. PVR: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ […]

Advertisement