ഐടിസി ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 30 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 3343 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ഐടിസിയുടെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 30.24 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 3343 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 12.4 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 36 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 14240 കോടി രൂപയായി.

ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 78 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 4616 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 78 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 4616 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 4.8 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇതേകാലയളവിൽ പലിശയിനത്തിലുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 18 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 10936 കോടി രൂപയായി. മൊത്തം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി 5.15 ശതമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തി.

ഡെറ്റ്, ഇക്യുറ്റി എന്നിവയിലൂടെ 30000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്

ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ഡെറ്റ്, ഇക്യുറ്റി എന്നിവയിലൂടെ 30000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക്. ഇതിനായി ഓഹരി ഉടമകളുടെയും റെഗുലേറ്ററി അധികാരികളുടെയും അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്.

ഓർഗനിക്ക ടെക്നോളജീസുമായി ചേർന്ന് സംയുക്ത സംരംഭം ആരംഭിച്ച് അദാനി എന്റർപ്രൈസസ്

ബീഹാറിലെ ഭാഗൽപൂരിൽ മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റ് പണിയുന്നതിനായി ഓർഗനിക്ക ടെക്നോളജീസുമായി ചേർന്ന്  അദാനി എന്റർപ്രൈസസ് സംയുക്ത സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. ഭാഗൽപൂർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ലിമിറ്റഡിന്റെ 74 ശതമാനം ഓഹരി കമ്പനി കെെവശം വയ്ക്കും.

കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്പോ സ്ഥാപിക്കാൻ 300 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നവ്കർ കോർപ്പ്

ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്രയ്ക്ക് സമീപം ഉൾനാടൻ കണ്ടെയ്നർ ഡിപ്പോയും സ്വകാര്യ ചരക്ക് ടെർമിനലും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 300 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നവകർ കോർപ്പറേഷൻ. 2024 ഓടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.  ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കണ്ടെയ്നർ സർവീസ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് നവകർ കോർപ്പ്.

സെൻ ടെക്നോളജീസ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റനഷ്ടം 1.14 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ സെൻ ടെക്നോളജീസിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റനഷ്ടം  1.14 കോടി രൂപയായി.  പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനി 1.34 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻ പാദത്തിൽ അറ്റാദായം 1.35 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 139.42 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 9.96 കോടി രൂപയായി.

ശക്തി പമ്പ്സ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 120 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 7.29 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ ശക്തി പമ്പ്സിന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 120 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 7.29 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 76 ശതമാനമായി ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 69.5 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 156.31 കോടി രൂപയായി.

കോൾ ഇന്ത്യയോട് 56000 കോടി രൂപയുടെ കുടിശ്ശിക ആവശ്യപ്പെട്ട് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി

ഖനനത്തിനായി നൽകിയ സർക്കാർ  ഭൂമിക്കുപകരം 56,000 കോടി രൂപ കുടിശ്ശിക ഉടൻ തിരികെ അടയ്ക്കണമെന്ന് കോൾ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജാര്ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറൻ. കൽക്കരിക്ക് റോയൽറ്റി നൽകാൻ സിഐഎൽ ആരംഭിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സീ മീഡിയ കോർപ്പ് ക്യു 1 ഫലം, അറ്റനഷ്ടം 9.06 കോടി രൂപയായി

ജൂണിലെ ഒന്നാം പാദത്തിൽ സീ മീഡിയ കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രതിവർഷ ഏകീകൃത അറ്റനഷ്ടം  9.06 കോടി രൂപയായി രേഖപ്പെടുത്തി. പോയവർഷം ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനി 12.26 കോടി രൂപയുടെ അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻ പാദത്തിൽ അറ്റാദായം 10.5 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിവർഷ വരുമാനം 28.79 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 170.18 കോടി രൂപയായി.

മോശം ബാങ്കുകൾക്കുള്ള 30,600 കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം മോശം വായ്പകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നാഷണൽ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (ബാഡ് ബാങ്ക്) നൽകുന്ന സുരക്ഷാ രസീതുകൾക്ക് 30,600 കോടി മൂല്യമുള്ള സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടി നൽകാനുള്ള നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. എൻഎആർസിഎൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും വിനിയോഗിക്കുകയും ഒഴിവാക്കുകയും  ചെയ്യും. മോശം വായ്പകൾക്കായി മൂല്യത്തിന്റെ 15 ശതമാനം വരെ ബാഡ് ബാങ്ക് പണമായി നൽകും. 85 […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം കാളകൾക്കൊപ്പം മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് നിഫ്റ്റി, സൂചിക എക്കാലത്തെയും പുതിയ ഉയർന്ന നില കെെവരിച്ചു. 17552 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് നീങ്ങി 17500ൽ സപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ പ്രതിരോധ രേഖയായി നിന്നിരുന്ന 17500 ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ആയി നിലകൊണ്ടു.  ഇവിടെ നിന്നും സാവധാനം തിരികെ കയറിയ സൂചിക ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നില മറികടന്നു. അവസാന നിമിഷം ശക്തി കെെവരിച്ച സൂചിക 17600 മറികടന്ന് മുന്നേറി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 110 […]
സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്  (ZEEL) ഓഹരി ചൊവ്വാഴ്ച 40 ശതമാനം കത്തിക്കയറി 261.55 എന്ന ഉയർന്ന നില രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേ ദിവസം കമ്പനിയുടെ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളായ Dish TV (+9.8%), Zee Media (+4.5%), Zee Learn (+19.6%) എന്നിവയും നേട്ടം കെെവരിച്ച് അപ്പർ സർക്യൂട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സീൽ ഓഹരിയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി അരങ്ങേറുന്ന നടകീയ രംഗങ്ങളും അതിന് പിന്നാലെ കാരണങ്ങളുമാണ് മാർക്കറ്റ്ഫീഡ് ഇന്ന് ചർച്ചചെയ്യുന്നത്.  ഐഐഎഎസ് ഉയർത്തിയ ആശങ്ക സെപ്റ്റംബർ 10ന്  പ്രോക്സി […]

Advertisement