ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് ക്യു 3 ഫലങ്ങൾ: അറ്റാദായം 25 ശതമാനം വർധിച്ച് 6,194 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ അറ്റാദായം 25 ശതമാനം വർധിച്ച് 6,194 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 12% ഉയർന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ ബാങ്കിന്റെ അറ്റ ​​പലിശ വരുമാനം 23 ശതമാനം ഉയർന്ന് 12,236 കോടി രൂപയായി. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ 4.82% ആയിരുന്ന ബാങ്കിന്റെ മൊത്ത നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി (ജിഎൻപിഎ) അനുപാതം നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 4.13 % ആയി. കൂടാതെ ബാങ്കിന്റെ പ്രൊവിഷനുകൾ 27% ഇടിഞ്ഞ് 2,007 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ മൊത്തം നിക്ഷേപം വർഷം തോറും 16 ശതമാനം ഉയർന്ന് 10.17 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിട്ടുണ്ട്.

യെസ് ബാങ്ക് ക്യു 3 ഫലങ്ങൾ: അറ്റാദായം 77 ശതമാനം വർധിച്ച് 266 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ യെസ് ബാങ്കിന്റെ അറ്റാദായം 77 ശതമാനം വർധിച്ച് 266 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 18% ഉയർന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ ബാങ്കിന്റെ അറ്റ ​​പലിശ വരുമാനം 31 ശതമാനം ഉയർന്ന് 1,764 കോടി രൂപയായി. 2021 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ 15% ആയിരുന്ന ബാങ്കിന്റെ മൊത്ത നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തി (ജിഎൻപിഎ) അനുപാതം നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 14.7 % ആയി. കൂടാതെ ബാങ്കിന്റെ പ്രൊവിഷനുകൾ 82.1% ഇടിഞ്ഞ് 375 കോടി രൂപയായി.

വർധമാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ക്യു 3 ഫലങ്ങൾ: അറ്റാദായം 146 ശതമാനം വർധിച്ച് 428 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ വർധമാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ അറ്റാദായം 146.7 ശതമാനം വർധിച്ച് 431.51 കോടി രൂപയായി. ഇതേ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്ത വരുമാനം 47.6 ശതമാനം ഉയർന്ന് 2,666.8 കോടി രൂപയായി. EBITDA Q3-ൽ 487% വർധിച്ച് 42.75 കോടി രൂപയായി. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ചെലവ് 32% വർധിച്ച് 2,097.62 കോടി രൂപയായി. 5:1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് വിഭജനത്തിന് വർധമാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വക്രംഗീ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ക്യു 3 ഫലങ്ങൾ: അറ്റാദായം 74 ശതമാനം വർധിച്ച് 29 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ വക്രംഗീ ലിമിറ്റഡിന്റെ അറ്റാദായം 74.62 ശതമാനം വർധിച്ച് 29 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 9.6% ഉയർന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്ത വരുമാനം 126.9 ശതമാനം ഉയർന്ന് 209.2 കോടി രൂപയായി. EBITDA Q3-ൽ 487% വർധിച്ച് 42.75 കോടി രൂപയായി.

ബ്രസീലിലെ ആഴക്കടലിലെ വാതക കണ്ടെത്തൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഒഎൻജിസി വിദേശ്

ബ്രസീലിലെ ആഴക്കടലിൽ 2019 ൽ നടത്തിയ വാതക കണ്ടെത്തൽ വാണിജ്യപരമായി ലാഭകരമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒഎൻജിസി വിദേശ് ലിമിറ്റഡ്. ഇതോടെ കമ്പനി ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ്. 2019-ൽ സെർഗിപ്പ് അലാഗോസ് ബേസിനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രസീലിലെ ഡീപ് ഓഫ്‌ഷോർ ബ്ലോക്കായ ബിഎം – സീൽ – 4 ൽ കമ്പനി വാതകം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബ്ലോക്കിന്റെ 75% പങ്കാളിത്ത പലിശ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റർ ബ്രസീലിന്റെ പെട്രോബ്രാസ് ആണ്, അതേസമയം ഒവിഎൽന് 25% ഓഹരിയുണ്ട്. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷന്റെ വിദേശ നിക്ഷേപ വിഭാഗമാണ് ഒവിഎൽ.

സംഗം (ഇന്ത്യ) ക്യു 3 ഫലങ്ങൾ: അറ്റാദായം 488 ശതമാനം വർധിച്ച് 43 കോടി രൂപയായി

ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ സംഗം (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡിന്റെ അറ്റാദായം 488.69 ശതമാനം വർധിച്ച് 43.74 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 46% ഉയർന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്ത വരുമാനം 47.6 ശതമാനം ഉയർന്ന് 649.8 കോടി രൂപയായി. EBITDA 85% വർധിച്ച് 77 കോടി രൂപയായി.

ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 226 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15926 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റിക്ക് ഓപ്പണിംഗ് നിലമറികടന്ന് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ല. ദുർബലമായി താഴേക്ക് നീങ്ങിയ സൂചിക രാവിലത്തെ പകുതിയിൽ അധികം നേട്ടവും ഇല്ലാതെയാക്കി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 132 പോയിന്റുകൾ/0.85 ശതമാനം മുകളിലായി 15832 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 498 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 34126 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സാവധാനം […]
പ്രധാനതലക്കെട്ടുകൾ Zomato: ക്വിക്ക് കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനിയായ ബ്ലിങ്ക് കൊമേഴ്‌സിന്റെ 33,018 ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ 4,447.48 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഓൾ-സ്റ്റോക്ക് ഇടപാടിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി കമ്പനി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചു. Dr Reddy’s Laboratories: യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ എറ്റോൺ ഫാർമയുടെ ബ്രാൻഡഡ്, ജനറിക് ഇൻജക്‌ടബിൾ ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. CSB Bank: ബാങ്കിന്റെ പാർട്ട് ടൈം ചെയർപേഴ്സണായി ഭാമ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ ബോർഡ് നിയമിച്ചതായി ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗിൽ വ്യക്തമാക്കി. SIS: കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ തിരികെ […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 100 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15657 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി അധികം ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി കാണപ്പെട്ടില്ല. 100 പോയിന്റുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സൂചിക വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഇന്നലത്തെ പ്രതിബന്ധമായിരുന്ന 15630 ഇന്ന് സപ്പോർട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 142 പോയിന്റുകൾ/0.92 ശതമാനം മുകളിലായി 15699 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 33434 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് […]

Advertisement