ഗോദ്‌റെജ് കൺസ്യൂമർ ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 59 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 366 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ ഗോദ്റെജ് കൺസ്യൂമറിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 59 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 366 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 27 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 27 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 2705.69 കോടി രൂപയായി.

ജെ.എസ്.ഡബ്യു ഹെെഡ്രോ കടപത്രവിതരണത്തിലൂടെ 707 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചു

ജെ.എസ്.ഡബ്യു എനർജിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ജെ.എസ്.ഡബ്യൂ ഹെെഡ്രോ കടപത്രവിതരണത്തിലൂടെ 707 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചു. കമ്പനിയുടെ കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കും.  4.125 ശതമാനം കൂപ്പൺ റേറ്റിൽ സിംഗപ്പൂർ വിപണിയിലാണ് ബോണ്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

ഗ്രാനുലസ് ഇന്ത്യ ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 38 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 128 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ ഗ്രാനുലസ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റാദായം 38.15 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 127.6 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 33 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 799.3 കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 0.75 രൂപ വീതം കമ്പനി ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു സ്റ്റീലിന്റെ ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ഉത്പാദനം ഏപ്രിൽ 13.71 ലക്ഷം ടണ്ണായി

ജെ.എസ്.ഡബ്ല്യു സ്റ്റീലിന്റെ ക്രൂഡ് സ്റ്റീൽ ഉത്പാദനം ഏപ്രിലിൽ രണ്ട് മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ച്  13.71 ലക്ഷം ടണ്ണായി. പോയവർഷം ഇത് 5.63 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉത്പാദനം 5 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. സ്റ്റീൽ നിർമാണം കുറച്ച് ഓക്സിജൻ ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണമായത്.

സീമെൻസ് ക്യു 2 ഫലം, അറ്റാദായം 90 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 334 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ സീമെൻസിന്റെ  അറ്റാദായം 90 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 334 കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വരുമാനം 30 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 3540 കോടി രൂപയായി.

ഫസ്റ്റ്സോഴ്‌സ് സൊലൂഷൻസ് ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 49 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 46 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ ഫസ്റ്റ്സോഴ്‌സ് സൊലൂഷൻസിന്റെ പ്രതിവർഷ അറ്റാദായം 49 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 46 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 61 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 35 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 1460 കോടി രൂപയായി.

ലിൻഡെ ഇന്ത്യ ക്യു 1 ഫലം, അറ്റാദായം 676 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 303 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ ഒന്നാം  പാദത്തിൽ ലിൻഡെ ഇന്ത്യയുടെ  അറ്റാദായം 676 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 303.23 കോടി രൂപയായി. . ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 17 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 441.42 കോടി രൂപയായി.

ഇന്ത്യാബുൾസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിന്റെ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് 175 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഗ്രോ

ഇന്ത്യാബുൾസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിന്റെ മ്യൂച്ചൽ ഫണ്ട് ബിസിനസ് 175 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങി  ഗ്രോ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നെക്സ്റ്റ്ബില്യൺ  ടെക്നോളജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി കമ്പനി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അസറ്റ് മാനേജുമെന്റ് ബിസിനസിൽ കൂടുതൽ  ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണെന്നും  ഇന്ത്യാബുൾസ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് അറിയിച്ചു.

കൽപ്പത്തരു പവർ ക്യു 4 ഫലം, അറ്റാദായം 43 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 174 കോടി രൂപയായി

മാർച്ചിലെ നാലാം പാദത്തിൽ കൽപ്പത്തരു പവറിന്റെ അറ്റാദായം മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 43.51 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 174  കോടി രൂപയായി. ഇതേകാലയളവിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 16 ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് 4086  കോടി രൂപയായി. അതേസമയം ഓഹരി ഒന്നിന് 1.5 രൂപ വീതം കമ്പനി ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന, താപ ബിസിനസ്സുകളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകി ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി ബോർഡ് ഗ്രീൻ (പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന), ഗ്രേ (താപ) ബിസിനസുകളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി ലിമിറ്റഡിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടേഴ്‌സിന്റെ അംഗീകാരം. നിലവിലുള്ളതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ പുനരുപയോഗ ഊർജ ബിസിനസുകളും കമ്പനിയുടെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമായ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു എനർജി നിയോ ലിമിറ്റഡിന് കീഴിലായിരിക്കും. ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനും ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് മൂല്യം അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് ഘടന സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധത്തിനായി ഐടിസി നാസൽ […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം റിലയൻസ്, ഇൻഫോസിസ് ഓഹരികളുടെ പിന്തുണയോടെ മാസത്തെ എക്സ്പെയറിയിൽ ലാഭത്തിൽ അടച്ച് നിഫ്റ്റി. 17421 എന്ന നിലയിൽ വലിയ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വീഴാൻ ശ്രമം നടത്തി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ താഴ്ന്ന നില പരീക്ഷിച്ച സൂചിക ഇവിടെ നിന്നും തിരികെകയറി. 17550 ശക്തമായി മറികടക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് സൂചിക അസ്ഥിരമായി നിന്നു.തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 121 പോയിന്റുകൾ/ 0.70 ശതമാനം മുകളിലായി 17536 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് […]
2021-ന്റെ ആരംഭത്തിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് മുൻഗണനാ ഓഹരികളും കൺവെർട്ടിബിൾ ബോണ്ടുകളും വിതരണം ചെയ്തു കൊണ്ട്  4,000 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു. പിഎൻബി ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഈ ഓഹരികൾ സ്വകാര്യ ഇക്വിറ്റി സ്ഥാപനമായ കാർലൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആദിത്യ പുരിയുടെ കുടുംബ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഒരു കൂട്ടം ഓഹരി ഉടമകൾക്കും അനുവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ പ്രോക്സി ഉപദേശക സ്ഥാപനമായ എസ്ഇഎസ്, സെബിക്ക് മുമ്പാകെ ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുകയും അത് […]

Advertisement