Post Market Analysis

  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം വീണ്ടും വിപണിക്ക് പിന്തുണ നൽകി റിലയൻസ്. ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ 15717 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് കയറി. 170 പോയിന്റുകളോളം വ്യാപാരം നടത്തിയ സൂചിക കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നിലയിൽ സമ്മർദ്ദം രേഖപ്പെടുത്തി. അവസാന നിമിഷം ഉണ്ടായ വിൽപ്പന സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് സൂചിക താഴേക്ക് വീണു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 51 പോയിന്റുകൾ/0.32 ശതമാനം താഴെയായി 15799 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് 33342 എന്ന […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം യുഎസ് വിപണി നഷ്ടത്തിൽ അടച്ചതിന് പിന്നാലെ നിഫ്റ്റി ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ 15757 എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രതിബന്ധമായ 15700ൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് തിരികെ കയറി 17810 മറികടക്കാൻ സൂചിക നിരവധി തവണ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 18 പോയിന്റുകൾ/0.11 ശതമാനം മുകളിലായി 15850 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് 33578 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 33500-700 റേഞ്ചിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് വ്യാപാരം […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 226 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15926 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റിക്ക് ഓപ്പണിംഗ് നിലമറികടന്ന് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ല. ദുർബലമായി താഴേക്ക് നീങ്ങിയ സൂചിക രാവിലത്തെ പകുതിയിൽ അധികം നേട്ടവും ഇല്ലാതെയാക്കി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 132 പോയിന്റുകൾ/0.85 ശതമാനം മുകളിലായി 15832 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 498 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 34126 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സാവധാനം […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 100 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15657 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി അധികം ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി കാണപ്പെട്ടില്ല. 100 പോയിന്റുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സൂചിക വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഇന്നലത്തെ പ്രതിബന്ധമായിരുന്ന 15630 ഇന്ന് സപ്പോർട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 142 പോയിന്റുകൾ/0.92 ശതമാനം മുകളിലായി 15699 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 33434 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നേട്ടം ഏറെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി വിപണി താഴേക്ക് വീണു.ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 15563 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വീണു. 140 പോയിന്റുകളോളം താഴേക്ക് വീണ സൂചിക അവിടെ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കൽ നടത്താൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാന നിമിഷത്തോടെ സൂചിക ദിവസത്തെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ എത്തി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 225 പോയിന്റുകൾ/1.44 ശതമാനം താഴെയായി 15413 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ 33104 […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം അന്താരാഷ്ട്ര ഓഹരികൾ മുന്നേറ്റം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ വീണ്ടെടുക്കൽ നടത്തി നിഫ്റ്റി. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 15460 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ആദ്യം താഴേക്ക് വീണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ കയറി. 15500 എന്ന പ്രതിബന്ധം മറികടന്ന സൂചിക കുതിച്ചുകയറി രണ്ട് മണിയോടെ ദിവസത്തെ പുതിയ ഉയരം സ്വന്തമാക്കി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 288 പോയിന്റുകൾ/1.88 ശതമാനം മുകളിലായി 15638 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 32981 […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ഓഹരികൾ ശക്തമായി നിലകൊണ്ടതിന് പിന്നാലെ ലാഭത്തിൽ അടച്ച് വിപണി. ആഴ്ചയിൽ ഫ്ലാറ്റായി 15334 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി 52 ആഴ്ചയിലെ താഴ്ന്ന നിലയിൽ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് അസ്ഥിരമായി നിന്നു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 56 പോയിന്റുകൾ/0.37 ശതമാനം മുകളിലായി 15350 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. നേരിയ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 32873 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ 32480 എന്ന […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം കരടികളും കാളകളും തമ്മിൽ ഏറ്റെമുട്ടൽ നടന്നതിന് പിന്നാലെ ഫ്ലാറ്റായി അടച്ച് നിഫ്റ്റി. നേരിയ ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ 15306 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി കുത്തനെ താഴേക്ക് വീണ് 15200 രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ കയറി. ഏറെ നേരവും സൂചിക വശങ്ങളിലേക്കാണ് വ്യാപാരം നടത്തിയത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 67 പോയിന്റുകൾ/0.44 ശതമാനം താഴെയായി 15293 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 32743 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഫെഡ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നോടിയായി അസ്ഥിരമായി വിപണി. ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ 15749 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി രൂക്ഷമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി. സൂചികയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നിലയോ താഴ്ന്ന നിലയോ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ദിവസം മുഴുവൻ 100 പോയിന്റുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് സൂചിക വ്യാപാരം നടത്തിയത്. എന്നാൽ താഴ്ന്ന നിലയ്ക്ക് അടുത്തായി സൂചിക വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 39 പോയിന്റുകൾ/0.25 ശതമാനം താഴെയായി 15692 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം രൂക്ഷമായ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനൊപ്പം നഷ്ടത്തിൽ അടച്ച് വിപണി. ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ 15594 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ആദ്യ 30 മിനിറ്റിൽ രൂക്ഷമായ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി. സാവധാനം സൂചിക മുകളിലേക്ക് കയറിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നില മറികടക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ശേഷം ദിവസത്തെ താഴ്ന്ന നില തകർത്തു കൊണ്ട് നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വീണു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 42 പോയിന്റുകൾ/0.27 ശതമാനം താഴെയായി 15732 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 33188 […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 226 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15926 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റിക്ക് ഓപ്പണിംഗ് നിലമറികടന്ന് മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ല. ദുർബലമായി താഴേക്ക് നീങ്ങിയ സൂചിക രാവിലത്തെ പകുതിയിൽ അധികം നേട്ടവും ഇല്ലാതെയാക്കി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 132 പോയിന്റുകൾ/0.85 ശതമാനം മുകളിലായി 15832 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 498 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 34126 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി സാവധാനം […]
പ്രധാനതലക്കെട്ടുകൾ Zomato: ക്വിക്ക് കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനിയായ ബ്ലിങ്ക് കൊമേഴ്‌സിന്റെ 33,018 ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ 4,447.48 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഓൾ-സ്റ്റോക്ക് ഇടപാടിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകിയതായി കമ്പനി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളെ അറിയിച്ചു. Dr Reddy’s Laboratories: യുഎസ് ആസ്ഥാനമായ എറ്റോൺ ഫാർമയുടെ ബ്രാൻഡഡ്, ജനറിക് ഇൻജക്‌ടബിൾ ഉൽപ്പന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. CSB Bank: ബാങ്കിന്റെ പാർട്ട് ടൈം ചെയർപേഴ്സണായി ഭാമ കൃഷ്ണമൂർത്തിയെ ബോർഡ് നിയമിച്ചതായി ബിഎസ്ഇ ഫയലിംഗിൽ വ്യക്തമാക്കി. SIS: കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾ തിരികെ […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇന്ന് ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 100 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 15657 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി അധികം ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി കാണപ്പെട്ടില്ല. 100 പോയിന്റുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് സൂചിക വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഇന്നലത്തെ പ്രതിബന്ധമായിരുന്ന 15630 ഇന്ന് സപ്പോർട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 142 പോയിന്റുകൾ/0.92 ശതമാനം മുകളിലായി 15699 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. 33434 എന്ന താഴ്ന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി വശങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് […]

Advertisement