Post Market Analysis

  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഓക്ടോബർ 14ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ നേരിയ ലാഭത്തിൽ അടച്ച് നിഫ്റ്റി. 18246 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ഇന്ന് രൂക്ഷമായ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി. ആദ്യത്തെ കയറ്റത്തിനും ഇറക്കത്തിനും ശേഷം സൂചിക ലാഭത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 52 പോയിന്റുകൾ/ 0.29 ശതമാനം മുകളിലായി 18308 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 38269 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയെങ്കിലും […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ആഴ്ചയിലെ അവസാന ദിനം ഫ്ലാറ്റായി അടച്ച് ഇന്ത്യൻ വിപണി. ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ 18197 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വീണു. ആദ്യത്തെ 3 മിനിറ്റിൽ തന്നെ 80 പോയിന്റുകളുടെ പതനത്തിനാണ് സൂചിക സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും സപ്പോർട്ട് എടുത്ത സൂചിക തിരികെ കയറി. എങ്കിലും ലാഭത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ സൂചികയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 2 പോയിന്റുകൾ/ 0.01 ശതമാനം താഴെയായി 18255 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ശാന്തമായി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച് വിപണി. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 18258 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി കാണപ്പെട്ടു. 18270 എന്ന പ്രതിബന്ധം മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച സൂചികയ്ക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 45 പോയിന്റുകൾ/ 0.25 ശതമാനം മുകളിലായി 18257 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 38691 എന്ന നിലയിൽ നേരിയ ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം റിലയൻസിനൊപ്പം മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ നിഫ്റ്റിക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകി. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 120 പോയിന്റുകൾക്ക് മുകളിലായി 18170 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റിയിൽ തുടക്കത്തിൽ വിൽപ്പന നടന്നെങ്കിലും പിന്നീട് വാങ്ങൽ ശക്തമായി. 18210 എന്ന നില ശക്തമായി തകർക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 156 പോയിന്റുകൾ/ 0.87 ശതമാനം മുകളിലായി 18212 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 38729 എന്ന നിലയിൽ ഗ്യാപ്പ് […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ഇൻട്രാഡേ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും ലാഭത്തിൽ അടച്ച് നിഫ്റ്റി. ഫ്ലാറ്റായി 18006 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ഒരു റേഞ്ചിനുള്ളിൽ തന്നെ വ്യാപാരം നടത്തി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സാവധാനം മുകളിലേക്ക് കയറിയ സൂചിക 18080ന് അടുത്തായി സമ്മർദ്ദം നേരിട്ടു.ഏറെ നേരത്തെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിനൊടുവിൽ സൂചിക നേട്ടത്തിൽ അടച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 52 പോയിന്റുകൾ/ 0.29 ശതമാനം മുകളിലായി 18055 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 38379 […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം നവംബറിന് ശേഷം 18000ന് മുകളിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച് നിഫ്റ്റി. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 17913 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി തുടക്കത്തിൽ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായെങ്കിലും പിന്നീട് ശാന്തമായി വശങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ഓടെ ബെെയിംഗ് അനുഭവപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ സൂചിക മുകളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 190 പോയിന്റുകൾ/ 1.07 ശതമാനം മുകളിലായി 18003 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 37949 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമായി വലിയ നീക്കങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചതിന് പിന്നാലെ ഫ്ലാറ്റായി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച് നിഫ്റ്റി. ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 17797 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി മുന്നേറ്റം നടത്തിയെങ്കിലും 17900ന് അടുത്തായി പ്രതിബന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് താഴേക്ക് വീണു. 200 പോയിന്റുകൾ താഴേക്ക് വീണ സൂചിക പെട്ടന്ന് തന്നെ തിരികെ കയറി. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 67 പോയിന്റുകൾ/ 0.38 ശതമാനം മുകളിലായി 17812 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം വലിയ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി വിപണി. ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ 150 പോയിന്റുകൾക്ക് താഴെയായി 17775 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നിലരേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ താഴേക്ക് നീങ്ങി. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ കയറി ദിവസത്തെ ഉയർന്ന കെെവരിച്ച സൂചികയ്ക്ക് ഇത് നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 179 പോയിന്റുകൾ/ 1 ശതമാനം താഴെയായി 17745 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ശക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി സാമ്പത്തിക ഓഹരികൾ, വിപണി നേട്ടം കെെവരിച്ചു. 17823 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നിലയ്ക്ക് അടുത്തായി പ്രതിബന്ധം രേഖപ്പെടുത്തി. പെട്ടന്നുള്ള പതനവും വീണ്ടെടുക്കലും വിപണി ബുള്ളിഷാണെന്ന സൂചന നൽകി. 17850 മറികടന്ന സൂചിക മുന്നേറ്റം തുടർന്നു. അവസാന 30 മിനിറ്റിൽ സൂചിക താഴേക്ക് വീണു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 120 പോയിന്റുകൾ/ 0.67 ശതമാനം മുകളിലായി 17925 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം […]
  1. Post Market Analysis
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന് പിന്നാലെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് നിഫ്റ്റി. നേരിയ ഗ്യാപ്പ് അപ്പിൽ 17681 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി ഇന്ന് 10 മണിവരെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമായി. 120 പോയിന്റുകളുടെ പതനം നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് സൂചിക വീണ്ടെടുത്തത്. ശേഷം അസ്ഥിരമായി നിന്ന സൂചികയിൽ അവസാന നിമിഷം ബെെയിംഗ് അനുഭവപ്പെട്ടു.തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 179 പോയിന്റുകൾ/ 1.02 ശതമാനം മുകളിലായി 17805 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് […]
എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്ക് ക്യു 3 ഫലങ്ങൾ: അറ്റാദായം 18 ശതമാനം വർധിച്ച് 10,342 കോടി രൂപയായി ഡിസംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ എച്ച്‌ഡിഎഫ്‌സി ബാങ്കിന്റെ അറ്റാദായം 18% വർധിച്ച് 10,342.2 കോടി രൂപയായി. മുൻ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായം 17% വർദ്ധിച്ചു. അതേ കാലയളവിൽ ബാങ്കിന്റെ അറ്റ ​​പലിശ വരുമാനം പ്രതിവർഷം 13% വർധിച്ച് 18,443.5 കോടി രൂപയായി. ബാങ്കിന്റെ മൊത്ത നിഷ്‌ക്രിയ ആസ്തികളുടെ (ജിഎൻപിഎ) അനുപാതം രണ്ടാം പാദത്തിൽ 1.35% ആയിരുന്നത് മൂന്നാം പാദത്തിൽ 1.26% ആയി. […]
ഡിസംബറിൽ 13.56 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞ് ഡബ്ല്യുപിഐ പണപ്പെരുപ്പം ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തവില സൂചിക അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം നവംബറിലെ 14.23% ൽ നിന്ന് ഡിസംബറിൽ 13.56% ആയി കുറഞ്ഞു. ഇന്ധനം, പവർ, പച്ചക്കറി എന്നിവയുടെ വിലകളിലെ ഇടിവാണ് കാരണം. ഉൽപ്പാദന വസ്തുക്കളുടെ പണപ്പെരുപ്പം നവംബറിലെ 11.92 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 10.62 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ഇന്ധന, ഊർജ്ജ പണപ്പെരുപ്പം നവംബറിലെ 39.8.ൽ നിന്ന് ഡിസംബറിൽ 32.3 ശതമാനമായി. പച്ചക്കറികളുടെ പണപ്പെരുപ്പം നവംബറിലെ 3.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഡിസംബറിൽ 31.56 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. […]
ഇന്നത്തെ വിപണി വിശകലനം ആഴ്ചയിലെ അവസാന ദിനം ഫ്ലാറ്റായി അടച്ച് ഇന്ത്യൻ വിപണി. ഗ്യാപ്പ് ഡൌണിൽ 18197 എന്ന നിലയിൽ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ച നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വീണു. ആദ്യത്തെ 3 മിനിറ്റിൽ തന്നെ 80 പോയിന്റുകളുടെ പതനത്തിനാണ് സൂചിക സാക്ഷ്യംവഹിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നും സപ്പോർട്ട് എടുത്ത സൂചിക തിരികെ കയറി. എങ്കിലും ലാഭത്തിൽ അടയ്ക്കാൻ സൂചികയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്കാൾ 2 പോയിന്റുകൾ/ 0.01 ശതമാനം താഴെയായി 18255 എന്ന നിലയിൽ നിഫ്റ്റി വ്യാപാരം […]

Advertisement